26 ธันวาคม 2552

ประวัติส่วนตัวชื่อ - นามสกุล : นางสาวเจนจิรา สุขคำ

ชื่อเล่น : เจน

วันเกิด : 14 มีนาคม 2528

จบการศึกษา : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ( บธ.บ )

อาชีพ : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : ครู

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านลาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วิชาที่รับผิดชอบ : วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
วิชา ลูกเสือ ระดับ ลูกเสือสำรอง

e-mail ติดต่อ : hinaka@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น