30 ธันวาคม 2552

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Alphabet ( เวลา 11 ชั่วโมง )
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Alphabet A-I ( เวลา 3 ชั่วโมง )

1.
มาตรฐานการเรียนรู้
ต 1.1. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
1.2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.
ตัวชี้วัด
1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2.2 ป.1/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

3
. สาระสำคัญ
ตัวอักษรในภาษาต่างประเทศมีการเขียนและอ่านออกเสียงที่แตกต่างกับภาษาไทย

4.
สาระการเรียนรู้
4.1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A - I
4.2. ตัวอักษรพิมพ์เล็ก a - i
4.3. เสียงตัวอักษร A - I

5
.
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษร A - I ได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถอ่านตัวอักษร A - I ได้อย่างถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถระบุตัวอักษร A - I ได้อย่างถูกต้อง

6
. ภาระชิ้นงาน
6.1 ใบงานที่ 1.1 - 1.9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น